Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego SomiGRO obejmujący relacje handlowe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym (nazywane dalej „Regulaminem”).

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki handlowe Sprzedającego, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych w Sklepie internetowym.

Za pomocą Sklepu internetowego Sprzedający oferuje Kupującemu proces zakupów, prowadzący do finalizacji nabycia towarów będących w ofercie Sklepu internetowego. 

 

1.Na potrzeby Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenia:

„Sklep internetowy” – oznacza serwis znajdujący się pod adresem https://somigro.com prowadzony przez Sprzedającego, w którym Kupujący może zrealizować transakcję handlową, której wynikiem jest zakup towarów z oferty Sklepu internetowego.

„Sprzedający” – stroną sprzedającą w Sklepie internetowym jest spółka SomiGRO Sp. z o.o. z siedzibą w (91-341) Łodzi, ul. Brukowa 12, KRS 0000767735, NIP 9471999108.

„Kupujący” – stroną kupującą w Sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna, która prześle wypełniony formularz elektroniczny związany z Zamówieniem usług lub towarów w Sklepie internetowym.

„Zamówienie” – złożone w Sklepie internetowym przez Kupującego zlecenie Usługi lub zmówienie towaru, za który Kupujący jest zobowiązany wnieść na rzecz Sprzedającego opłatę.

 „Usługa” – analiza mikrobiologiczna gleby wykonywana przez Sprzedającego na rzecz Zamawiającego.

„Raport” – dokument w formacie elektronicznym bądź papierowym, potwierdzający wyniki wykonanej Usługi, zawierający wartości liczbowe wynikające z analizy gleby oraz ich omówienie.

 1. Pełna oferta Sklepu internetowego ważna jest na dany dzień i wskazana jest w Sklepie internetowym.
 2. Aby dokonać Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do zarejestrowania się w Sklepie internetowym i pozostawienia w trakcie rejestracji danych osobowych (m.in. adres dostarczenia, adres do celów wystawienia faktury, dane kontaktowe). Dane te są niezbędne do celów przygotowania Zamówienia, poprawnego wystawienia faktury, prawidłowej realizacji Zamówienia wraz z dostawą towaru określonego w Zamówieniu. Jeśli Sprzedający korzysta z usług firm zewnętrznych w zakresie realizacji Zamówienia, to Kupujący wyraża na rzecz Sprzedającego zgodę i przyznaje prawo do przekazania firmie zewnętrznej swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji i dostawy Zamówienia.
 3. Sprzedający dokonuje dostawy Zamówienia z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich takich, jak firma kurierska lub przewoźnik.
 4. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia Zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi za dany towar, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedającego składa się cena za towar lub usługę oraz koszt dostawy, o których Kupujący jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową kupna-sprzedaży lub umową o świadczenie usług ze Sprzedającym.
 6. Ostateczna kwota zapłaty za Zamówienie, do uiszczenia której Kupujący jest zobowiązany, może zostać decyzją Sprzedającego pomniejszona o wartość kodu rabatowego, pod warunkiem poprawnego wpisania przez Kupującego kodu w przeznaczonym na to miejscu, w trakcie składania Zamówienia. Kody rabatowe są udostępniane w ograniczonych czasowo akcjach promocyjnych i nie podlegają wymianie na ekwiwalent gotówkowy ani innego rodzaju świadczenia czy korzyści. Ich wykorzystanie przez Kupującego jest możliwe dla każdego kodu jedynie w wyznaczonym przez Sprzedającego: (i) czasie (ii) zakresie cenowym, (iii) zakresie towaru, (iv) miejscu, (v) w oparciu o inne, wskazane w Sklepie internetowym warunki.
 7. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem, w drodze elektronicznej, umowy kupna – sprzedaży lub umowy o świadczenie usług pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w momencie, gdy Sprzedający potwierdzi na adres e-mailowy podany przez Zamawiającego, poprawność złożonego Zamówienia i fakt dokonania opłaty za Zamówienie. Po przyjęciu przez Sprzedającego Zamówienia, Kupujący otrzyma informację o statusie jego realizacji wraz z datą oczekiwanej realizacji Zamówienia na adres e-mailowy wskazany przez Kupującego.
 8. Za dzień dokonania przez Kupującego opłaty za Zamówienie uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 9. Umowa realizowana jest w siedzibie Sprzedającego.
 10. Po dostarczeniu towaru ujętego w Zamówieniu, towar staje się własnością Kupującego, z klauzulą odroczenia własności towaru do chwili zapłacenia w pełnej wysokości ceny zakupu podanej w Zamówieniu.
 11. Po wykonaniu usługi ujętej w Zamówieniu, Raport staje się własnością kupującego, z klauzulą odroczenia własności Raportu do chwili zapłacenia w pełnej wysokości ceny zakupu podanej w Zamówieniu. Dane zawarte w Raporcie mogą być wykorzystywane do celów badawczych, badawczo-rozwojowych, naukowych, promocyjnych oraz statystycznych przez Sprzedającego, z wyłączeniem danych osobowych Zamawiającego, jak również danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację Zamawiającego (takich jak nazwy poszczególnych prób nadane przez Zamawiającego, adres bądź firma pod którą Zamawiający prowadzi działalność).
 12. W Serwisie internetowym dostępne są następujące metody dokonania opłaty za Zamówienie:
 13. a) opłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – oznacza obowiązek dokonania przez Kupującego opłaty za Zamówienie przelewem na konto bankowe, IBAN: ………………………………………………. Termin zapłaty wynosi 5 dni roboczych. W przypadku braku wpływu środków na konto Sprzedającego, Sprzedający anuluje Zamówienie.

b)) PayU – oznacza dokonanie płatności za pośrednictwem bramki przelewów elektronicznych PayU, z użyciem metod (karta płatnicza, przelew natychmiastowy) udostępnianych przez bramkę przelewów PayU.

 1. Sprzedający dostarczy Kupującemu towar lub świadczy usługę ujęte w Zamówieniu w możliwie jak najkrótszym czasie od przyjęcia Zamówienia, które potwierdził drogą elektroniczną.
 2. W przypadku gdy dostawa Zamówienia lub realizacja usługi ujętej w Zamówieniu nie jest możliwa w przewidzianym pierwotnie terminie, Sprzedający powiadomi Kupującego o nowym terminie.
 3. Przy odbiorze Zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedającego dokument fiskalny oraz potwierdzenie dostarczenia Zamówienia.
 4. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od dokonania opłaty za Zamówienie. W razie odstąpienia od umowy Kupujący skontaktuje się ze Sprzedającym oraz prześle mu elektronicznie oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy wraz z towarem podlegającym Zamówieniu w stanie nienaruszonym. Sprzedający potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie zwrotu towaru ujętego w Zamówieniu. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży towaru na specjalnych zasadach obowiązujących Kupującego (wszystkie towary personalizowane na życzenie Kupującego). Jednocześnie, sprzedaż towarów na specjalnych zasadach obowiązujących Kupującego nie ogranicza jego prawa do reklamacji określonego w przepisach prawa. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy Zamówienia, w którym zawarta jest realizacja Usługi.
 5. Kupujący może zgłosić reklamację związaną z towarem, który jest przedmiotem Zamówienia listownie bądź przy użyciu poczty elektronicznej. Listowna reklamacja musi zostać nadana na adres Sprzedającego, natomiast reklamacja przy użyciu poczty elektronicznej musi zostać przesłana na adres daniel.busko@somigro.com. Sprzedający będzie przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także dołoży wszelkich starań, aby proces reklamacji przebiegł sprawnie.
 6. W przypadku podania przez Kupującego niepoprawnego adresu dostawy towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, bądź w przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z towarem w ustalonym terminie , Kupujący ponosi dodatkowe koszty związane z wysyłką towaru m.in. koszt przesyłki zwrotnej oraz koszt ponownej wysyłki do Kupującego.
 7. Kupujący wyraża zgodę na to, aby Sprzedający mógł przetwarzać i przechowywać jego dane osobowe, w szczególności te, które podano poprzez formularz w Sklepie internetowym. Kupujący wyraża na to zgodę Sprzedającemu na czas nieokreślony. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupujący może odwołać kiedykolwiek w formie pisemnej (e-mailem, przesyłką listowną) albo telefonicznie, na podstawie czego Sprzedający usunie jego dane osobowe ze swojej bazy danych.
 8. Sprzedający realizuje Zamówienia na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Kupujący i Sprzedający uzgodnili, że w pełni akceptują elektroniczną formę komunikacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i sieci Internet oraz iż traktują je jako obowiązujące dla obydwu Stron Umowy.
 10. Przesyłając zamówienie Kupujący zaświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021r.
x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania