Polityka prywatności Sklepu internetowego SomiGRO, w dalszej części zwana Polityką prywatności.

1. Informacje ogólne:

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych osobowych przekazanych przez użytkowników i Kupujących,  w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu internetowego.

Definicje używane w niniejszej Polityce prywatności:

Regulamin – regulamin Sklepu internetowego SomiGRO.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sklep internetowy – oznacza serwis znajdujący się pod adresem https://somigro.com prowadzony przez Sprzedającego, w którym Kupujący może zrealizować transakcję handlową, której wynikiem jest zakup towarów z oferty Sklepu internetowego.

Sprzedający – stroną sprzedającą w Sklepie internetowym jest spółka SomiGRO Sp. z o.o. z siedzibą w (91-341) Łodzi, KRS 0000767735, NIP 9471999108.

Kupujący – stroną kupującą w Sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna, która prześle wypełniony formularz elektroniczny związany z Zamówieniem towarów w Sklepie internetowym.

Zamówienie – złożone w Sklepie internetowym przez Kupującego zlecenie przygotowania i przesłania przez Sprzedającego na adres wskazany przez Kupującego towaru, za który Kupujący jest zobowiązany wnieść na rzecz Sprzedającego opłatę.

Zaufany Partner – podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w ramach realizacji usług, który może świadczyć na rzecz Sprzedającego usługi wymagane do realizacji celów realizacji Zamówień i przetwarzania Danych osobowych.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

2. Administratorem Danych osobowych zawartych w Sklepie internetowym  jest Sprzedający, który przetwarza Dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Sprzedającemu Danych osobowych, Sprzedający opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych osobowych osobom nieupoważnionym. Sprzedający kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z RODO, – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju odpowiednimi aktami prawnymi.

4. Przetwarzaniem Danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na Danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika i/lub Kupującego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania Danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Sprzedający poprzez Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i Kupujących, ich zachowaniach w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika i/lub Kupującego w formularzach informacje,

b)     poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”],

c)     poprzez system Google Analytics,

7. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Daniel Buśko.

8. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Danych osobowych powierzonych do przetwarzania. Sklep internetowy używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Danych osobowych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

9. Sprzedający poprzez Sklep internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika i/lub Kupującego.

10. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez Sprzedającego w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

11. Dane osobowe pozostawione w Sklepie internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

12. Do Danych osobowych zawartych w formularzu przysługuje wgląd użytkownikowi i/lub Kupującemu, który je tam umieścił. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich Danych osobowych w dowolnym momencie.

13. W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, Sprzedający grupuje informacje odnosząc się do celu przetwarzania Danych osobowych:

a)           Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami: Sprzedający może przetwarzać niektóre Dane osobowe takie, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki użytkownik lub Kupujący korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

b)           Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania: Sprzedający może przetwarzać niektóre Dane osobowe, jak również dane dotyczące korzystania z usług i Zamówień, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami i Kupującymi.

 

c)            Marketing – Sprzedający i Zaufani Partnerzy tym celu mogą przetwarzać Dane osobowe oraz dane dotyczące aktywności rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu usług oraz produktów i usług Sprzedającego i Zaufanych Partnerów.

14. Sprzedający może udostępnić Dane osobowe:

a)           Zaufanym Partnerom, którym przekazuje Dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i którzy albo podlegają poleceniom Sprzedającego co do celów i sposobów przetwarzania tych Danych osobowych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy);

b)           Organom państwowym, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

15. Sprzedający przechowuje Dane osobowe przez okres posiadania konta w Sklepie internetowym dla celów realizacji usług i Zamówień, zgodnie z Regulaminem oraz dla celów marketingowych. Po usunięciu konta Dane osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia konta dla celów rozpatrywania potencjalnych skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług i realizacji Zamówień).

16. Prawami przysługującymi użytkownikom i/lub Kupującym w związku z przetwarzaniem danych osobowych są:

a) prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO)

b) prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania Danych osobowych (podstawa prawna: art. 21 RODO)

c) prawo do usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (podstawa prawna: art. 17 RODO)

d) prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych (podstawa prawna: art. 18 RODO)

e) prawo dostępu do Danych osobowych (podstawa prawna: art. 15 RODO)

f) prawo do sprostowania Danych osobowych (podstawa prawna: art. 16 RODO)

g) prawo do przenoszenia Danych osobowych (podstawa prawna: art. 20 RODO)

17.  W związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego wykorzystywane są pliki cookies lub podobne rozwiązania stosowane, aby zapewnić użytkownikowi i/lub Kupującemu dostęp do Sklepu internetowego i korzystanie z niego. Są to pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji użytkownika i/lub Kupującego lub zapamiętywania historii działań podejmowanych w Sklepie internetowym. Pozwalają one na zapisywanie i odczytywanie informacji, z których Sprzedający i Zaufani Partnerzy mogą korzystać. Poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce użytkownik i/lub Kupujący może zmienić ustawienia plików cookies, co może mieć wpływ na możliwość korzystania ze Sklepu internetowego.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach Sprzedający poinformuje w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Sklepie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sprzedającego. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Sprzedający zaleca się zapoznać.

12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności Sprzedający pozostaje do dyspozycji pod adresem e-mailowym info@somigro.com.